Algemene voorwaarden

Scroll naar Verkoopsvoorwaarden veiling
Scroll naar Verkoopsvoorwaarden advertenties
Scroll naar voorwaarden Veilinghuis Bobbedoes

Algemeen

1.a. platform - Doorlopende veilingen

Bobbedoes is een veilingplatform waar een verkoper kavels kan plaatsen en een gebruiker op deze kavels kan bieden. Bobbedoes is in de Doorlopende veilingen geen partij bij de overeenkomst die tussen een verkoper en een gebruiker tot stand komt, in tegenstelling tot lid 1.b.. We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten. Verkopers en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Een bod op de veiling is niet vrijblijvend. Als u dus biedt gaat u een voorlopige koopovereenkomst aan.

1.b. platform Georganiseerde veiling - Veilinghuis Bobbedoes

Veilinghuis Bobbedoes maakt tevens gebruik van het veilingplatform van Bobbedoes waar veilinghuis Bobbedoes kavels kan plaatsen en een gebruiker op deze kavels kan bieden. Bobbedoes is in deze georganiseerde veiling wel partij bij de overeenkomst die tussen een verkoper en een gebruiker tot stand komt. We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten wel over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden tussen koper en veilinghuis Bobbedoes afgesloten. Een bod op de georganiseerde veiling is niet vrijblijvend. Als u dus biedt gaat u een voorlopige koopovereenkomst aan. Scroll naar voorwaarden Veilinghuis Bobbedoes

1.c. platform Advertenties

Bobbedoes is tevens een verkoopplatform waar een verkoper advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan kopen. Bobbedoes is bij de Advertenties geen partij bij de overeenkomst die tussen een verkoper en een gebruiker tot stand komt. We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten. Verkopers en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. aansprakelijkheid

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
1. gebruik van de diensten van Bobbedoes;
2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
3. onjuiste informatie op de website;
4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
5. wijzigingen in de diensten van Bobbedoes of wijzigingen in of op de website

3. recht

Door het aanbieden van een product in de veiling of advertenties verstrekt u Bobbedoes automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke en overdraagbare licentie om de omschrijvingen en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken. Om het onze verkopers te vergemakkelijken, kunnen wij catalogi van scans, foto's, beschrijvingen en productspecificaties van derden aanbieden.

4. minderjarigen

De dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de "bezoeker" of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de dienst slechts toegankelijk voor minderjarige bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

5. persoonsgegevens

De gebruiker dient zijn persoonsgegevens correct en oprecht in te vullen en staat bijgevolg in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens. Een gebruik dient zich met zijn/haar volledige naam en adres te registreren. Een telefoonnummer is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. De gebruiker dient zijn persoonlijke pagina actueel te houden bij eventuele wijzigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden gedeeld of op een andere manier aan hen ter beschikking worden gesteld. Een account met de bijbehorende persoonsgegevens kan slechts eenmaal voorkomen in ons bestand. Iedere persoon kan op basis van een adres en bankrekeningnummer slechts 1 account aanmaken. Bij vermoeden van misbruik van accounts kunnen deze worden geblokkeerd. De bijbehorende kosten van €25 per blokkade zijn voor de eigenaar van het account.

6. garanties

Bobbedoes kan niet garanderen (in tegenstelling tot lid 1.b.) dat de producten die door verkopers op de website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een bezoeker of gebruiker. We verlenen daarom geen garantie over:
1. de juistheid en nauwkeurigheid van de producten of andere berichten;
2. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten die worden aangeboden;
3. de bevoegdheid van verkopers om producten aan te bieden en de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen
4. het vermogen van gebruikers om de overeengekomen prijs van gekochte producten te voldoen

6.a. Betaling aan verkoper

Betalingen tussen koper en verkoper dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan ná ontvangst van de nota van de verkoper. Kopers ontvangen automatisch 4 herinneringen indien de verkoper de status van een nota niet op "Betaald" heeft gezet. Vanwege een spoedige afhandeling van een transactie kan een koper worden verzocht de nota eerder te voldoen. Dit geldt als verzoek. De betalingstermijn van 14 dagen blijft van kracht.

7. wijzigingen

Bobbedoes behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

8. Nederlands recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

9. alles gelezen?

Niemand zal zich kunnen beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden veiling

10. Een veiling moet biedbaar zijn

Iedere veiling moet een aanbieding zijn van een product. Het is niet toegestaan om gevraagd/gezocht/te ruil kavels op de veiling te plaatsen. Een startprijs moet uitnodigen tot bieden. Kavels met startprijzen die, naar inzicht van de veilingmeester, te hoog zijn kunnen worden geweigerd.

11. Een bod is bindend voor koper en verkoper

Een bod op Bobbedoes is niet vrijblijvend. Als u dus biedt gaat u een voorlopige koopovereenkomst aan. Het is niet mogelijk om een bod later in te trekken. Een verkoper is verplicht het product tegen het hoogste bod aan het einde van een veiling te verkopen.

12. Standaard abonnement

Voor het Standaard abonnement betaalt u geen abonnementskosten. De kosten op basis van verkochte kavels, vermeld onder 12.b, zijn van kracht. Een Standaard abonnement kan op ieder moment worden opgezegd. Vóór opzegging van uw abonnement zal Bobbedoes beoordelen of al uw transacties zijn afgehandeld.

12.a Premium abonnement

Voor het Premium abonnement betaalt u een jaarlijks bedrag van €72 inclusief BTW. Dit abonnement sluit u af voor een periode van één jaar, te weten 365 dagen. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden vóór het aflopen van een nieuw jaarabonnement. De kosten voor dit abonnement dient u na registratie als verkoper te betalen. U ontvangt hiervan een factuur. Voortijdig opzeggen is mogelijk. U krijgt echter geen reductie van de betaalde abonnementskosten. Alle lopende transacties dienen afgehandeld te zijn alvorens het abonnement kan worden gesloten. De kosten op basis van verkochte kavels, vermeld onder 12.b, zijn van kracht.

12.b Kosten veiling

Bobbedoes brengt bij verkopers die zelf producten plaatsen in de veiling kosten in rekening bij verkoop. Kosten worden in de 2e week van een kalendermaand geïnd. De kosten bedragen 9% commissie over de verkoopprijs voor Premium verkopers en 11% voor Standaard verkopers. Dit tarief is inclusief BTW. Er is een plafond van maximaal €27 aan commissiekosten per kavel (inclusief BTW) voor Premium verkopers en €33 aan commissiekosten per kavel (inclusief BTW) voor Standaard verkopers. Dit betekent voor verkopers dat advertenties tot en met een verkoopprijs van €300 belast worden met verkoopcommissie. Boven dat bedrag bent u geen commissie verschuldigd!

13. Beschikbaarheid aangeboden producten

Een aangeboden product dient beschikbaar te zijn voor levering bij een succesvolle veiling. Het is dus niet toegestaan een bij Bobbedoes ter veiling staand product tijdens de veiling elders te verkopen. Als er een bod op een kavel wordt uitgebracht komt hier een koopovereenkomst mee tot stand. De inbrenger is dan ook verplicht het product tegen hoogste bod te verkopen. Bobbedoes heeft de mogelijkheid een kavel tijdens de veiling te verwijderen en/of een koop ongedaan te maken. Dit zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren en is uitsluitend ter beoordeling van Bobbedoes.

14. Bieden op kavels

Het bieden op uw kavels kan alleen door andere gebruikers worden gedaan. Het is niet mogelijk om op eigen kavels te bieden. Mochten uw kavels een verdacht biedverloop hebben dan heeft Bobbedoes de mogelijkheid een kavel en/of veiling te wijzigen, verwijderen en/of een koop ongedaan te maken. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Bobbedoes.

15. Omschrijving van de kavels

Als u een kavel ter veiling aanbiedt, zal Bobbedoes zo veel mogelijk uw omschrijving volgen. Deze omschrijving dient aan de volgende regels te voldoen:

1. De omschrijving van de kavel dient juist en zo compleet mogelijk te zijn. De inbrenger is verantwoordelijk voor de juistheid van de omschrijving. Mocht Bobbedoes aanwijzingen hebben dat de omschrijving niet juist is, dan zal de kavel verwijderd worden en bij herhaling kan uw account worden gesloten.
2. Het is niet toegestaan om een telefoonnummer of e-mail adres, of enige andere contactgegevens in een veilingomschrijving op te nemen.
3. Het is niet toegestaan een URL te plaatsen naar een andere site, of andere commerciële website of een website waar handel buiten Bobbedoes om op gestimuleerd wordt. Iedere URL kan door Bobbedoes zonder opgave van redenen verwijderd worden. Dit is ter beoordeling van Bobbedoes. Fysieke stripwinkels krijgen de gelegenheid om hun webadres en contactgegevens in hun banner of verkoopvoorwaarden op te nemen.
4. Het gebruik van zoektermen in uw omschrijving of titel die niet primair van toepassing zijn op uw product is niet toegestaan.
5. Een uniek kavel mag niet 2 of meerdere malen in een veiling voorkomen. Kavels van een aanbieder die qua inhoud zeer sterk op elkaar lijken kunnen geweigerd worden.
6. Een of meerdere geplaatste foto's dienen van het aangeboden product te zijn. Het is niet toegestaan om in een kavel foto's van andere producten dan het aangebodene te plaatsen (voorbeeld: uw bied 1 album aan, maar u plaatst een foto waarop 4 albums te zien zijn).
7. Het is niet toegestaan om foto's te plaatsen waarop reclame te zien is voor u of derden.
8. Wij handhaven een beleid dat voorziet in een verbod van de veilingen van de volgende producten op onze site, ongeacht de rechtsgeldigheid van dergelijke producten:
- ex-leesmap strips of bibliotheek albums
- illegale uitgaven van na het jaar 2000
- niet officiële uitgaven van producten, zoals huisvlijt en producten zonder aantoonbare auteurs of uitgevers
- vervalsingen van producten en vervalsingen van origineel werk

9. Aangeboden kavels mogen niet bestaan uit:
- onduidelijke foto's
- uitroeptekens en overvloedig gebruik van hoofdletters
- teksten als "zeldzaam", "absolute nieuwstaat" e.d. om uw kavel te promoten
- onredelijke startprijzen
- onzorgvuldige omschrijvingen
- omschrijvingen of teksten die niet van toepassing zijn op het kavel
- onjuiste vermelding van de staat/kwaliteit

10. Indien u twijfels heeft over de juistheid van omschrijving, herkomst of jaartal kunt u de veilingmeester raadplegen vóórdat u de kavel aanbied. Anders dient u uw twijfel te vermelden in de kavel.

Bij overtreding van deze voorwaarden en regels én/of bij gerede twijfel kan uw kavel worden gewijzigd, gepauzeerd of worden verwijderd uit de veiling.
U geeft de veilingmeester het volledige en blijvend recht om uw kavels aan te passen of te verwijderen, voorafgaande aan of tijdens de looptijd van uw kavel.

Verkoopsvoorwaarden advertenties

16. Een product in een advertentie moet te koop zijn

Iedere advertentie moet een aanbieding zijn van een product. Het is niet toegestaan om gevraagd/gezocht/te ruil op de advertentie te plaatsen. Een verkoopprijs dient een vaste prijs te zijn. Advertenties met prijzen die, naar inzicht van Bobbedoes, te hoog zijn kunnen worden geweigerd. Advertenties die een uitnodigen tot bieden worden tevens verwijderd.

17. Beschikbaarheid aangeboden product

Een aangeboden product dient beschikbaar te zijn voor levering bij een succesvolle verkoop. Het is dus niet toegestaan een bij Bobbedoes ter koop staand product elders te verkopen.

18. Omschrijving van de advertenties

Als u een product in een advertentie aanbiedt, zal Bobbedoes zo veel mogelijk uw omschrijving volgen. Deze omschrijving dient aan de volgende regels te voldoen:

1. De omschrijving van de advertentie dient juist en zo compleet mogelijk te zijn. De inbrenger is verantwoordelijk voor de juistheid van de omschrijving. Mocht Bobbedoes aanwijzingen hebben dat de omschrijving niet juist is, dan zal de advertentie verwijderd worden en bij herhaling kan uw account worden gesloten.
2. Het is niet toegestaan om een telefoonnummer of e-mail adres, of enige andere contactgegevens in een advertentie-omschrijving op te nemen.
3. Het is niet toegestaan een URL te plaatsen naar een andere site, of andere commerciële website of een website waar handel buiten Bobbedoes om op gestimuleerd wordt. Iedere URL kan door Bobbedoes zonder opgave van redenen verwijderd worden. Dit is ter beoordeling van Bobbedoes. Fysieke stripwinkels krijgen de gelegenheid om hun webadres en contactgegevens in hun banner of verkoopvoorwaarden op te nemen.
4. Het gebruik van zoektermen in uw omschrijving of titel die niet primair van toepassing zijn op uw product is niet toegestaan.
5. Een of meerdere geplaatste foto's dienen van het aangeboden product te zijn. Het is niet toegestaan om in een advertentie foto's van andere producten dan het aangebodene te plaatsen (voorbeeld: uw bied 1 album aan, maar u plaatst een foto waarop 4 albums te zien zijn).
6. Het is niet toegestaan om foto's te plaatsen waarop reclame te zien is voor u of derden.
7. Wij handhaven een beleid dat voorziet in een verbod van de volgende producten op onze site, ongeacht de rechtsgeldigheid van dergelijke producten:
- ex-leesmap strips of bibliotheek albums
- illegale uitgaven van na het jaar 2000
- vervalsingen van producten en vervalsingen van origineel werk

8. Aangeboden advertenties mogen niet bestaan uit:
- onduidelijke foto's
- uitroeptekens en overvloedig gebruik van hoofdletters
- onredelijke prijzen
- onzorgvuldige omschrijvingen
- omschrijvingen of teksten die niet van toepassing zijn op de advertentie
- onjuiste vermelding van de staat/kwaliteit

9. Indien u twijfels heeft over de juistheid van omschrijving, herkomst of jaartal kunt u Bobbedoes raadplegen vóórdat u de advertentie aanbied. Anders dient u uw twijfel te vermelden in de advertentie.

Bij overtreding van deze voorwaarden en regels én/of bij gerede twijfel kan uw advertentie worden gewijzigd, gepauzeerd of worden verwijderd uit het advertentie overzicht.
U geeft Bobbedoes het volledige en blijvend recht om uw advertenties aan te passen of te verwijderen.

18. Kosten advertenties

Bobbedoes brengt bij verkopers die producten plaatsen in de advertenties kosten in rekening bij verkoop. Kosten worden in de 2e week van een kalendermaand geïnd. De kosten bedragen 9% commissie over de verkoopprijs voor Premium verkopers en 11% voor Standaard verkopers. Dit tarief is inclusief BTW. Er is een plafond van maximaal €27 aan commissiekosten per advertentie (inclusief BTW) voor Premium verkopers en €33 aan commissiekosten per advertentie (inclusief BTW) voor Standaard verkopers. Dit betekent voor verkopers dat advertenties tot en met een verkoopprijs van €300 belast worden met verkoopcommissie. Boven dat bedrag bent u geen commissie verschuldigd!

Verkoop per veiling door Veilinghuis Bobbedoes

19. Bekendheid met de voorwaarden

Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

20. Machtiging

De inzender machtigt Veilinghuis Bobbedoes alle goederen, dan wel enkele stuks te verkopen onder geheel ter harer beoordeling vast te stellen veilingvoorwaarden. De verkoper kan in overleg met Veilinghuis Bobbedoes een minimumprijs stellen, ter beoordeling van Bobbedoes.

21. Taxatie

Veilinghuis Bobbedoes kan een taxatie doen m.b.t. de verzekeringswaarde én/of een taxatie m.b.t. de verwachte opbrengst. De getaxeerde verzekeringswaarde wordt gebruikt om de collectie van de inzender te kunnen verzekeren tegen alle vormen van schade, verlies of diefstal indien de collectie op locatie van Veilinghuis Bobbedoes wordt ondergebracht. De taxatie m.b.t. de verwachte opbrengst kan worden gedaan indien kavels, op wens van de inzender of advies van Veilinghuis Bobbedoes, worden geveild met een startprijs vanaf €100. Taxatie m.b.t. de verwachte opbrengst kan alleen plaats vinden indien Veilinghuis Bobbedoes de beschikbaarheid heeft tot volledige inzage in de collectie op het moment van taxatie. Er zijn aan beide vormen van taxatie kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de omvang en inhoud van de collectie en worden voorafgaand aan de taxatie bekend gemaakt aan de inzender.

22. Recht

Veilinghuis Bobbedoes behoudt zich het recht voor te bepalen in welke van haar veilingen zij een goed zal verkopen en in welke samenstelling kavels ter veiling worden aangeboden. Veilinghuis Bobbedoes zal in overleg met de inzender een periode voorleggen binnen welke de collectie aangeboden zal worden. Deze periode is slechts een voorlopige schatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Veilinghuis Bobbedoes heeft het recht om niet veilingwaardige kavels te verkopen buiten de veiling om om een vlot verloop van een verkoop te kunnen realiseren. Veilinghuis Bobbedoes heeft het recht om minder waardevolle zaken (hoofdzakelijk kavels met een lagere verwachte opbrengst dan €50) aan te bieden op het platform BobbedoesUitverkoop. Veilinghuis Bobbedoes is door inzender tevens gemachtigd onverkochte goederen bij een eerstvolgende veiling opnieuw te verkopen. Tevens is Veilinghuis Bobbedoes door inzender onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop te beschouwen als van rechtswege te zijn ontbonden en deze goederen opnieuw aan te bieden in een veiling. Goederen die niet in de veiling worden aangeboden en niet op andere wijze worden verkocht door Veilinghuis Bobbedoes dienen te worden opgehaald door de inzender op de opslaglocatie of te worden verzonden. De hiermee gepaarde kosten zijn voor de inzender.

23. Kosten verkoop in opdracht door Veilinghuis Bobbedoes

Kosten van verkoop bedragen voor de inzender 20% van de verkoopprijs inclusief BTW. Bij veilingen met minder waardevolle zaken (hoofdzakelijk kavels met een lagere verwachte opbrengst dan €50) zullen de kosten van verkoop voor de inzender 24% van de verkoopprijs bedragen (inclusief BTW), Veilinghuis Bobbedoes gebruikt hiervoor de verkooplijn BobbedoesUitverkoop. Verdere kosten zoals transportkosten, restauratiekosten en eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de inbrenger.